top of page

תנאי שימוש

 1. האתר הינו בבעלות מיזם "משחקים זוגיות" (להלן: "המיזם").

 2. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. עליך לקרוא תנאים אלו בעיון לפני השימוש באתר.

 3. שים לב, שימוש באתר מהווה אישור כי הנך מסכים לתנאי השימוש במלואם.

 4. האמור בתקנון הינו בלשון זכר (מטעמי נוחות בלבד), אך מתייחס לשני המינים.

 5. המשחקים הינם בבעלות בלעדית של המיזם.

 6. מנהלי המיזם הינם עידו ורננה בלעיש (להלן: "המנהלים").

 7. כל חוסר הסכמה בענייני המיזם בין המנהלים לבין השואלים/הרכזים יפתר בדין תורה אצל רב המיזם, הרב ליאור אנגלמן שליט"א.

תקנון שואלים

 1. השאלת משחק הינה לשבוע.
  במידה ומעוניינים להאריך את תקופת ההשאלה, חובה לקבל את אישור הרכז.

 2. בחלק מן המוקדים יילקח פיקדון להבטחת שמירה על המשחקים והחזרתם בזמן. 

 3. על השואל לבדוק את תקינות המשחק במעמד ההשאלה.

 4. מרגע קבלת המשחק לידי השואל, ועד רגע החזרת המשחק לידי הרכז, המשחקים הינם תחת אחריות השואל.

 5. על השואל להבטיח את שלמות המשחק.

 6. א. במקרה של נזק/אובדן/גניבה (יקבע ע"פ שיקול דעת הרכז), על השואל לקנות למיזם עותק חדש של המשחק שהושאל.
  ב. השואל יחוייב בתשלום הן על המשחק החדש והן בדמי המשלוח.
  ג. לאחר הגעת המשחק החדש לידי הרכז, המשחק הישן יוכל לעבור לרשות השואל.

 7. א. היה והשואל לא עמד בכללי התקנון, בסמכות המנהלים לא להחזיר את כספי הפיקדון (בחלקם או במלואם).
  ב. במקרים חריגים (שיוגדרו ע"פ שיקול דעת המנהלים), יושת קנס כספי על השואל (סכום הקנס יקבע ע"י המנהלים).

 8. הרישום לאתר וכן הזמנת משחק הינם אישור לשמירת המידע באתר, וכן אישור צפייה בנתונים ע"י רכז המוקד הרלוונטי

תקנון רכזים

 כל השאלה מחויבת להיות מתועדת במערכת האתר.

 1. רכז מורשה לצפות אך ורק בנתוני השואלים שביקשו לשאול מהמוקד שלו.

 2. חל איסור מוחלט להפיץ את נתוני השואלים או חלק ממנו בכל אופן שהוא, ללא אישור ממנהלי המיזם.

תנאי שימוש באתר 

 1.  מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או מהימנותם/או דיוקם ו/או אמינותם, ו/או השפעתם על מחשבי המשתמש ו/או לנזקו/או אי נוחות ו/או אבדן ו/או עגמת נפש ו/או תוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתמש.

 2. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש במצוי באתר או שיהיה מצוי באתר.

 3. מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד אחר.

 4. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר לרבות בשם, בעיצוב, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הינם של המפעיל ו/או מי מטעמו לפי הענין. יתכן שעל חלק מהמצוי באתר חלים זכויות של צדדי ג.

 5. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לאתר.

 6. המשתמש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין וכן בכפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, ולהימנע מפגיעה במפעיל האתר, העובדים בו ו/או בגולשים ו/או בצדדים אחרים.

 7. המשתמש מתחייב, שלא לגרום, במעשיו ו/או מחדליו, במישרין ו/או בעקיפין לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לשון הרע, פרטיות וצנעת הפרט, הפרת צו, פרסום אסור על פי דין, פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.

 8. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר (לרבות קישורים לחומר) הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או הפוגע ברגשות הציבור, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל .

 9. המשתמש פוטר את האתר ומפעילו והפועלים מטעמו, מכל אחריות וחבות שקשורה בתוכן שאינו נכון ו/או לקוי ו/או אינו מדוייק.

 10. תנאי השימוש והתקנון באתר עשויים להשתנות מעת לעת. המשתמש מודע לכך שתנאי השימוש והתקנון מתעדכנים מעת לעת, והוא מחויב להתעדכן ולקרוא את התקנון ותנאי השימוש בפרקי זמן סבירים ולפעול על פיהם.

 11. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם בעל מקצוע זה או אחר, ואו/ו בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות והמידע באתר.

 12. בעלי האתר ו/או מפעיליו יעשו מאמץ כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו. אולם, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. בנסיבות אלה, המשתמש פוטר בזה את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה.

 13. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתר ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.

כללי

 1. הרישום באתר וכן הזמנת משחק הינם אישור לקבלת דיוורים והודעות מהמיזם ו/או צד ג' כפי ראות עיני המנהלים.

 2. הרישום למשחק 'צעדים מקרבים' הינו אישור לקבלת דיוורים והודעות מהמיזם וכן מהיועצת הזוגית מוריה ברונר.

bottom of page